mapa strony   |
SmodCMS

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie odznaczony

Zofia Jezierska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie została odznaczona przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Medal został wręczony przez Wojewodę Lubelskiego Genowefę Tokarską podczas Obchodów Święta 3 Maja w Lublinie, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Uhonorowanie medalem zbiegło się z 20 rocznicą powołania przez Radę Gminy Łuków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, którego kierownikiem od początku jego istnienia jest właśnie Zofia Jezierska. Ośrodek został powołany Uchwałą Rady Gminy Łuków z dnia 29 kwietnia 1990 roku.
Przed 1990 rokiem pomoc społeczna podporządkowana była strukturom służby zdrowia, co powodowało, że pomoc społeczna była znacznie ograniczona. Sytuacja taka nie dawała szans rozwoju. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych wprowadzono w Polsce głębokie reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Reformy były efektem transformacji ustrojowej, która nie ominęła także pomocy społecznej.
Zasady funkcjonowania pomocy społecznej określiła uchwalona 29 listopada 1990 roku nowa ustawa o pomocy społecznej.
Ośrodki pomocy rozpoczęły swoją działalność wtedy, gdy Polska stała się prawdziwie wolnym krajem. Wolność przyniosła ze sobą nową rzeczywistość ekonomiczną i społeczną. Rzeczywistość, w której nie każdy umiał sobie radzić. Oficjalnie pojawiło się bezrobocie, a nie każdy człowiek posiada cechy, które pomagają mu przezwyciężyć wszelkie trudności.
W dalszych kolejnych latach pomoc przechodziła kolejne przeobrażenia, które polegały między innymi na weryfikacji kryteriów przyznawania wsparcia oraz rozszerzaniu katalogu osób i rodzin uprawnionych do pomocy.
Nowe uregulowania prawne dotyczące zadań pomocy społecznej zostały zawarte w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Nowa ustawa ograniczyła możliwości w zakresie pomocy pieniężnej, główny nacisk kładąc na działania systemowe i pracę socjalną. Również w 2004 roku, 1 maja weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych, która wprowadziła wiele istotnych form wsparcia dla rodzin.
W ostatnich latach, działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie są kierowane do osób i rodzin i obejmują: zwiększenie motywacji do pracy, podniesienia poczucia własnej wartości i prób podjęcia inicjatyw w celu zmiany dotychczasowego stylu życia.
Bezrobocie nie tylko ujemnie wpłynęło na sytuację ekonomiczną rodzin, ale także zrodziło problem uzależnień – głównie od alkoholu.
Zauważalny jest wzrost rodzin dysfunkcyjnych. Długofalowa praca socjalna z tymi rodzinami, pomoc rodzinom dotkniętym przemocą fizyczną i psychiczną to jedno z trudniejszych zadań pracowników Ośrodka.
W ostatnich latach zmniejsza się pomoc pieniężna kierowana do rodzin, natomiast wzrasta pomoc usługowa, między innymi: opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze nad chorym w domu (głównie nad osobami starszymi, samotnymi), specjalistyczne usługi opiekuńcze w zdecydowanej większości dla dzieci autystycznych. Ośrodek realizuje też inne programy osłonowe tj.: „Posiłek dla potrzebujących”, „Uczeń na wsi”, „Wykluczenie cyfrowe”, „Wiara w swoje możliwości motywacją działania”.
Ośrodek prowadzi też magazyn rzeczy używanych oraz zajmuje się dystrybucją żywności pozyskaną z Lubelskiego Banku Żywności.
Sukcesy Ośrodka nie biorą się znikąd. Tą instytucję tworzą ludzie: wrażliwi na ludzką niedolę, szlachetnych odruchów serca, a przy tym kreatywni i pełni mądrych pomysłów . Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zatrudnia łącznie z obsługą księgową 13 osób. Dodatkowo 7 osób świadczy usługi opiekuńcze w niepełnym wymiarze, co daje razem 3,5 pełnego etatu.
W 2009 roku Ośrodek objął pomocą 389 rodzin i zmniejszyła się w porównaniu do 2007 roku o 27 %. Dla ponad 550 dzieci zakupiono obiady w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z usług opiekuńczych skorzystało 15 osób, ponadto 80 ton żywności rozdzielono wśród 384 rodzin, pracą socjalną objęto 283 rodziny.
Reasumując, praca w Ośrodku jest ciężką, wyczerpującą pracą, która systematycznie jest dostosowywana do zmieniających się uregulowań prawnych. Jednak nie zawsze jest ona pozytywnie odbierana przez społeczeństwo.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2010-05-11 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
| Wróć do listy artykułów