mapa strony   |
SmodCMS

 

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu.

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

a) posiadać obywatelstwo polskie;

b) spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków

  • posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
  • dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych,
  • dyplom ukończenia do 2007r. studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
d) posiadać nieposzlakowaną opinię;
e) posiadać niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o pomocy społecznej,
b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
d) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
e) znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej,
f) mile widziany staż pracy w instytucjach pomocy społecznej.

3. Preferowane cechy osobowości kandydata:

a) komunikatywność,
b) kreatywność,
c) odporność na stres,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) dokładność,
f) odpowiedzialność,
g) sumienność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) diagnozowanie środowiska;
b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
c) sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działań;
d) sporządzanie wywiadów środowiskowych;
e) świadczenie pracy socjalnej, w tym:

  • organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • zawieranie kontraktów socjalnych,
  • wsparcie w pełnieniu ról społecznych i integracji ze środowiskiem osób korzystających z pomocy społecznej,
  • inspirowanie działań samopomocowych w środowisku;

f) tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka;
g) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
h) współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
i) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
j) praca w programie komputerowym Pomost.

Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) oświadczenie o niekaralności,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).?

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (025) 798 21 59 - pon.-pt. od 8.00 do 15.00.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ?dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego? w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie ? pokój nr 18 (budynek Urzędu Gminy w Łukowie, ul. Świderska 12) bądź pocztą (decyduje data na stemplu pocztowym) na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 roku.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.lukow.ug.gov.pl . Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 22 lipca 2010r.


Zofia Jezierska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowano dnia: 2010-07-22 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS
| Wróć do listy artykułów