mapa strony   |
SmodCMS

 

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 64/08 Wójta Gminy Łuków z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2009, zarządzam co następuje: 

§ 1

  1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. Podmioty, które złożyły oferty w konkursie spełniają wymogi określone w ustawie oraz
    w ogłoszeniu o konkursie,
  3. Podział środków finansowych na poszczególne podmioty zawiera załącznik nr 1 do
    niniejszego zarządzenia,

§ 2

W przypadku przyznania niższej kwoty dotacji niż wnioskowana w ofercie, oferent aktualizuje kosztorys i ewentualnie harmonogram realizacji zadania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łuków oraz na stronie internetowej www.lukow.ug.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu (Zarządzenie Wójta + załącznik) (PDF 438 kB)

Opublikowano dnia: 2009-01-30 przez: * webadmin * w kategoriach: Udzielone zamówienia do 2014
| Wróć do listy artykułów