mapa strony   |
SmodCMS

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łuków - projekt

W dniu 27 stycznia 2015 r. Gmina Łuków podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Łuków” w ramach: Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Wysokość dotacji stanowi 85% wartości projektu.

Projekt dotyczy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, jako dokumentu strategicznego, opisującego kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 r. Celem planu będzie poprawa jakości powietrza przez: redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej. Opracowany plan będzie zawierał cele strategiczne i szczegółowe oraz krótko-, średnio- i długoterminowe działania. Swoim zakresem obejmie również stan obecny, identyfikację obszarów problemowych oraz aspekty finansowe i organizacyjne.

W ramach projektu zostanie stworzona baza danych zawierająca informacje, które pozwolą na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w gminie. Dane do bazy zostaną zebrane na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców oraz podmiotów usługowych gminy.

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2015-03-12 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2015-03-12
| Wróć do listy artykułów