mapa strony   |
SmodCMS

 

Wydawanie zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze - GOPS

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie przyjmuje żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” . Żądanie wydania zaświadczenia można składać osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu 25 798 21 59.

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r. Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej „programem”). Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.

Zaświadczenie wydawane będzie w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚIGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego;
 2. dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 UoŚR;
 3. gospodarstwo domowe tworzą:
  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);
 4. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;
 5. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
  1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe,
  2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333);
 6. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR;
 7. żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawców oraz członków jej gospodarstwa domowego:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. adres miejsca zamieszkania,
  4. adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada;
 8. w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego;
 9. wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę, do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń;
 10. minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia określił wzór żądania wydania zaświadczenia.

Załączniki: 

 

Opublikowano dnia: 2020-11-06 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS
| Wróć do listy artykułów