mapa strony   |
SmodCMS

 

Szukaj:
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 23 lutego 2024 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-23 | W kategoriach: Wybory samorządowe 2024

  Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

 • OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-20 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Wójt Gminy Łuków zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych, w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Łuków w 2024 roku.

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 571) Wójt Gminy Łuków ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, powołanych w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2024.

   

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-20 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku....

   

   

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Czerśl

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-19 | W kategoriach: Mienie komunalne

  Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Łuków na okres 21 dni tj. od dnia 07.09.2022 roku. Nieruchomość wymieniona w wykazie stanowi własność Gminy Łuków i nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, ani też nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Szczegółowych informacji udziela się w tut. Urzędzie Gminy, pokój nr 35 w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) lub telefonicznie (25) 798 24 39 wew. 135. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie lokalnej „Tygodnik Siedlecki” ...

   

 • Postanowienie Nr 127/2024 komisarza Wyborczego w Lublinie IV

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-19 | W kategoriach: Wybory samorządowe 2024

  Postanowienie Nr 127/2024 komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 19 lutego 2024 r.

  w sprawie aktualizacji opisu granic Gminy Łuków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

   

   

 • Postanowienie Nr 126/2024 komisarza Wyborczego w Lublinie IV

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-19 | W kategoriach: Wybory samorządowe 2024

  Postanowienie Nr 126/2024 komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Łuków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic siedzib obwodowych komisji wyborczych.

   

   

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: audytor wewnętrzny.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-16 | W kategoriach: Ogłoszenia

  Ogłoszenie o naborze nr SA.210.1.2024 z dnia 16.02.2024 roku. WÓJT GMINY ŁUKÓW ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków - Audytor wewnętrzny

   

   

 • Przeglądy instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w latach 2018-2019

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-13 | W kategoriach: Informacje

  Informuję, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone przeglądy instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w latach 2018-2019 w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków I” oraz„Czysta Energia w Gminie Łuków II”. Wykonawcą w/w przeglądów będzie Wykonawca instalacji solarnych tj. firma Solartime S.A z siedzibą w Rzeszowie i realizowana będzie w związku z kończącym się okresem gwarancji instalacji solarnych.

   

  Rozpoczęcie prac związanych z przeglądami odbędzie się z dniem 14.02.2024r.

  Harmonogram przeglądów udostępniony będzie w terminie późniejszym, po otrzymaniu od wykonawcy zadania.

   

 • Kondolencje

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-09 | W kategoriach: Informacje

 • Zaproszenie dla interesariuszy Etap I Konsultacji społecznych SUMP MOF Łukowa

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-06 | W kategoriach: Informacje

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

 • Zaproszenie dla mieszkańców Etap I Konsultacji społecznych SUMP MOF Łukowa

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-06 | W kategoriach: Informacje

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

   SUMP to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze samorządowe i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców. Jego opracowanie i wdrożenie pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę na obszarze funkcjonalnym Łukowa, planować rozbudowę systemu transportowego, utrzymywać jego wysoką jakość oraz koordynować inwestycje.

 • INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-02 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach stosownie do art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zwrócił się do Rady Gminy Łuków z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027 i dokonanie ich wyboru w liczbie: 1) do Sądu Rejonowego w Łukowie - 2 ławników, 2) do Sądu Okręgowego w Siedlcach – 2 ławników.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łuków z dnia 19 lutego 2024 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-01 | W kategoriach: Wybory samorządowe 2024

  Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Łuków podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

   

 • IX Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-30 | W kategoriach: Informacje

    

  Już po raz dziewiąty odbył się Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski. 111 osób, w tym spora grupa dzieci i młodzieży, wyruszyło nocą z 26 na 27 stycznia w długą drogę, by uczcić pamięć poległych w Powstaniu Styczniowym. Przeszli oni dwiema trasami – z Łukowa i Wiśniewa, by w nocy spotkać się i wspólnie udać się pod pomnik ks. Brzóski w rezerwacie Jata.

 • INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY NUMERÓW PORZĄDKOWYCH W SOŁECTWIE GRĘZÓWKA

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-30 | W kategoriach: Informacje

  O zmianie danych adresowych należy poinformować m.in.:
  ✓ bank,
  ✓ ZUS,
  ✓ KRUS,
  ✓ administracja skarbowa
  ✓ zakład pracy,
  ✓ ubezpieczyciela,
  ✓ deklaracja o źródle ciepła (CEEB) pok. 16
  ✓ dostawców mediów (energia elektryczna, gaz, woda, odbiorca ścieków, internet, telefon),
  ✓ CEiDG

  Aktualizacja danych w:
  − dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  − księgach wieczystych,
  − ewidencji ludności (dane meldunkowe)
  − deklaracje śmieciowe
  − podatki
  następować będzie z urzędu.

   

 • Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-29 | W kategoriach: Informacje

   

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje:

  Każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT.

 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa(SUMP MOF Łukowa)

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-25 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dlaMiejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.

  Głównym celemSUMP MOF Łukowa jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.

  Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i gmin i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

  SUMP MOF Łukowa jest planem działań skierowanych do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowaobejmuje on: miasto Łuków- jako ośrodek rdzeniowy oraz gminę Łuków i gminę Stanin - jako strefę zewnętrzną MOF Łukowa.

   

 • Dodatek osłonowy na 2024 rok

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-25 | W kategoriach: GOPS

      W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła z dnia 7 grudnia 2023r. informujemy, że od 1 stycznia 2024r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie.

   

 • O G Ł O S Z E N I E W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NUMERACJI ADRESOWEJ DLA OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH GRĘZÓWKA I GRĘZÓWKA-KOLONIA

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-19 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NUMERACJI ADRESOWEJ DLA OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH

  GRĘZÓWKA IGRĘZÓWKA-KOLONIA

   

  WÓJT GMINY ŁUKÓW

  Z A P R A S Z A

   

  MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GRĘZÓWKA NA SPOTKANIA, NA KTÓRYCH DORĘCZONE ZOSTANĄ MIESZKAŃCOM ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE NUMERU ADRESOWEGO

   

  SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DNIACH:

  25 STYCZNIA 2024 r. w godz. od 14.00 – 18.00

  26 STYCZNIA 2024 r. w godz. od 10.00 – 14.00

  W BUDYNKU SZKOŁY W DNIU

  27 STYCZNIA 2024 r. w godz. od 11.00 – 15.00

  Wójt Gminy Łuków

  /-/ mgr Mariusz OSiak

   

   

 • Rusza rekrutacja do udziału w bezpłatnych warsztatach z cyklu „NATURALNA AKADEMIA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ”

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-11 | W kategoriach: Informacje, LGD
  Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „RAZEM” tj. mieszkańców Gmina Łuków, Gmina Adamów, Gmina Krzywda, Gmina Stanin, Gmina Wola Mysłowska, Gmina Wojcieszków, Gmina Trzebieszów - wspólnota samorządowa, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Serokomla oraz Miasto Stoczek Łukowski do udziału w bezpłatnych EKO-WARSZTATACH, realizowanych w ramach projektu współpracy „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK). To mieszkańcy Ziemi Łukowskiej, za pośrednictwem ankiety on-line, wybrali 5 tematów eko-warsztatów, które zostaną zrealizowane w 5 gminach, z których otrzymano największą liczbę głosów.
 • Karnety na pływalnię „DELFINEK” na 2024 rok.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-11 | W kategoriach: Placówki oświatowe, Informacje, Ogłoszenia

  Informacja!!!

         Karnety na pływalnię „DELFINEK” na 2024 rok   
  w ramach programu „Pływam z Delfinkiem” dla dzieci i ich rodziców/prawnych opiekunów  zamieszkałych na terenie Gminy Łuków lub będących uczniem szkoły na terenie Gminy będą wydawane w Urzędzie Gminy pokój 45 od 15 stycznia 2024 r.

   

   

 • IX Pieszy Rajd Powstańczy im. Ks. Stanisława Brzóski 26 stycznia 2024 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-08 | W kategoriach: Informacje

 • "Wieści z Gminy" - numer 1 (48) 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-08 | W kategoriach: Prasa

  Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Państwa reklamę, kontakt: Edyta Katarzyna Kuć tel. 25 7982439 w.139 lub 501493934. Wydawca: Urząd Gminy Łuków Adres redakcji: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 7982439 w.139, e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl Readaktor naczelny: Edyta Katarzyna Kuć Skład graficzny: drukarnia PPH IWONEX ...

   

   

 • Rozporządznie porządkowe nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-12-28 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Rozporządznie porządkowe nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r.

 • Życzenia Bożonarodzeniowe 2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-12-18 | W kategoriach: Informacje

 • OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łuków O PRZEKAZANIU RADZIE GMINY ŁUKÓW WNIOSKU O UCHWALENIE ZINTEGROWANEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŁUKÓW W OBS

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-12-13 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  z a w i a d a m i a m
  że w dniu 11 grudnia 2023 r. na kancelarię Urzędu Gminy Łuków wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „AGRO-TOP” Sp. z o. o. o sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w obszarze dz. ewid. 35 obręb Gręzówka-Kolonia, który zgodnie z art. 37eb ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977) został przekazany Radzie Gminy Łuków w dniu 12 grudnia 2023 r.

 • GMINA ŁUKÓW PRZESTRZEGA PRZED OSZUSTAMI

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-12-08 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków informuje mieszkańców, że nie prowadzi żadnych działań w celu obniżenia rachunków za energię. Wszelkie próby kontaktu z mieszkańcami prowadzone przez nieznane podmioty prosimy traktować jako próbę wyłudzenia danych bądź naciągnie na koszty.

  /Wójt Gminy/

   

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-27 | W kategoriach: Wybory samorządowe 2024

     Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

 • Życznie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-21 | W kategoriach: Informacje, GOPS

 • Planowane pomiary pól elektromagnetycznych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-21 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Szanowni Państwo,
  Informujemy, że na stronie internetowej:
  https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
  publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
  Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 • Senioralia w Gminie Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-21 | W kategoriach: GOK, Informacje

     Seniorzy z klubów seniora w Gminie Łuków po raz drugi obchodzili swoje święto. Z tej okazji spotkali się 19 listopada w Łazach na uroczystości zwanej Senioraliami. Termin wydarzenia nie był przypadkowy, bowiem 14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora i cały listopad dedykowany jest osobom starszym. Spotkanie było okazją do zaprezentowania klubów oraz umiejętności wokalnych i tanecznych jego członków, do wyróżnienia najbardziej aktywnych seniorów, a także do wspólnej zabawy przy domowych wypiekach i muzyce.

 • Raport z konsultacji społecznych Gręzówka i Gręzówka-Kolonia

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-14 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Raport z konsultacji społecznych w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom w obrębach geodezyjnych Gręzówka i Gręzówka-Kolonia

   

   

 • Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-06 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

   

   

   

 • Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Województwie Lubelskim

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-02 | W kategoriach: Ogłoszenia

  Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!
  Rodacy!
  Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada - najważniejsze święto państwowe, to wyjątkowy dzień, przypominający nam o bohaterstwie tych, którzy podjęli heroiczną walkę o wolną Polskę, często oddając życie w myśl dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
  Dziś, w 105. rocznicę odzyskania niepodległości, składamy hołd wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowania polskiej państwowości, wszystkim tym, którzy nie szczędząc trudu, z odwagą i niezłomnością walczyli o wolność. To dzięki nim 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo.

 • 10 LISTOPADA 2023 DZIEŃ WOLNY OD PRACY

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-02 | W kategoriach: Informacje

  Uprzejmie informujemy, że dzień

  10 Listopada 2023 roku (piątek)

  został wyznaczony dniem wolnym od pracy

  dla pracowników Urzędu Gminy Łuków w zamian za święto 11 listopada przypadające w sobotę.

  W tym dniu Urząd Gminy Łuków będzie nieczynny.

   

 • Pomoc żywnościowa – Program Fundusze Europejskie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-27 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że przystąpił do współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, w zakresie pomocy żywnościowej, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 - Podprogram 2023, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

   

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie - konkurs na 2024 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-26 | W kategoriach: GOPS, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie rozpoczyna procedurę opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Łuków na rok 2024. W związku z powyższym ogłasza konkurs wniosków na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Łuków ...

 • Złote Gody w gminie Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-20 | W kategoriach: GOK, Informacje

       Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody świętuje w tym roku 31 par z gminy Łuków. Z tej okazji gminny Urząd Stanu Cywilnego zaprosił małżonków na uroczystość, która odbyła się 18 października w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Miód Lawenda w Biardach. Podczas niej wójt Mariusz Osiak odznaczył jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi im przez prezydenta. Poza medalami, małżonkowie otrzymali upominki i serdeczne życzenia od wójta i jego zastępcy Wojciecha Szczygła oraz od kierownika USC Anny Zemło.

 • Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-17 | W kategoriach: Informacje

       12 października odbyła się w Gminie Łuków uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas niej wójt Mariusz Osiak nagrodził dyrektorów gminnych szkół, przedszkoli i żłobka, a także wyróżniających się nauczycieli doceniając ich zaangażowanie w pracę dydaktyczno–wychowawczą oraz bardzo dobre efekty nauczania i wychowania.

       Uroczystości uświetnił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie pod opieką nauczycieli Marty Kłoś-Makosz i Jarosława Stefaniaka oraz dyrektora Renaty Pawlikowskiej.

      W uroczystości wzięli również udział zastępca wójta Wojciech Szczygieł i dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego Bogdan Wiącek.

   

 • Dzień Edukacji Narodowej 2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-12 | W kategoriach: Placówki oświatowe, Informacje, Ogłoszenia

  Szanowni Państwo – Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty
  Dzień Edukacji Narodowej to święto, w którym w pierwszej kolejności składamy Państwu podziękowanie za trud nauczania i wychowywania młodych ludzi, za kształtowanie ich osobowości oraz towarzyszenie im w drodze ku dorosłości.
  Jednocześnie serdecznie życzymy, żeby Państwa praca spotykała się zawsze z należnym szacunkiem społecznym i przynosiła Państwu wiele satysfakcji. Życzymy również wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności tak w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

 • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-12 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, Środowisko

  Informuję, że w dniach od 21 do 31 października 2023 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów żyjących przeciwko wściekliźnie.

   

   

 • Liczy się każdy głos – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój twojej gminy

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-10 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Wybory to święto demokracji. Nasz głos jest niezwykle ważny – decyduje o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Łuków o pozostawianiu zwierząt bez opieki

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-09 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Wójt Gminy Łuków przypomina, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Łuków - zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki.

   

   

 • Ty decydujesz jaka jest Polska

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-06 | W kategoriach: Wybory parlamentarne 2023

  Ty decydujesz jaka jest Polska, weź udział w wyborach i ogólnopolskim referendum 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21-00. W dokumencie także informacje o siedzibie obwodowej komisji wyborczej i jak korzystać z bezpłatnego transportu.

 • Dodatkowe szkolenia dla Członków OKW, szkolenie dla Przewodniczących i Zastępców OKW

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-06 | W kategoriach: Wybory parlamentarne 2023

  Szkolenia dla członków OKW, Przewodniczących i Zastępców OKW w dniu 9 października 2023

   

 • "Wieści z Gminy" - numer 4 (47) 2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-06 | W kategoriach: Prasa

  Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Państwa reklamę, kontakt: Edyta Katarzyna Kuć tel. 25 7982439 w.139 lub 501493934. Wydawca: Urząd Gminy Łuków Adres redakcji: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 7982439 w.139, e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl Readaktor naczelny: Edyta Katarzyna Kuć Skład graficzny: drukarnia PPH IWONEX ...

   

 • Informacja w zakresie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu dla wyborców w dn. 15.10.2023r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-05 | W kategoriach: Wybory parlamentarne 2023

  Informacja w zakresie organizacji bezpłątnego gminnego przewozu dla wyborców w dniu 15.10.2023

   

   

 • OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA GRĘZÓWKA DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU ORAZ NADANIA NAZW ULICOM

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-29 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  WÓJT GMINY ŁUKÓW I N F O R M U J E O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA GRĘZÓWKA DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU ORAZ NADANIA NAZW ULICOM W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH GRĘZÓWKA i GRĘZÓWKA-KOLONIA w okresie od dnia 02.10.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące przebiegu oraz nadania nazw ulicom w sołectwie Gręzówka. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łuków Nr 0050.48.2023 z dnia 29 września 2023 r.

 • Zbiórka Elektrośmieci

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-28 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Informujemy mieszkańców Gminy Łuków o planowanym przeprowadzeniu zbiórki elektrośmieci:


  w dniu 02października 2023 r. w miejscowościach:

  Biardy, Gręzówka, Gręzówka Kolonia, Nowa Gręzówka, Klimki, Ławki, Gołaszyn.

   w dniu 03października 2023 r. w miejscowościach:

  Podgaj, Łazy, Aleksandrów, Wagram, Suchocin,  Rzymy Las, Rzymy Rzymki, Dminin, Gołąbki, Jeziory.

  w dniu 04 października2023 r. w miejscowościach:

   Kownatki, Zarzecz Łukowski, Strzyżew, Turze Rogi, Karwacz, Suleje, Role, Wólka Świątkowa, Krynka.

  w dniu 05października 2023 r. w miejscowościach:

  Świdry, Szczygły Dolne, Szczygły Górne, Ryżki, Czerśl, Jadwisin, Malcanów.

  w dniu 06 października 2023 r. w miejscowościach:

  Sięciaszka Pierwsza, Sięciaszka Druga, Sięciaszka Trzecia, Zalesie, Dąbie, Żdżary.

   

 • Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-25 | W kategoriach: Wybory parlamentarne 2023

   

  Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym powołane zostały obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.