mapa strony   |
SmodCMS

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: „Przebudowa dróg gminnych Nr 102757L, Nr 102758 L i Nr 102759 L w msc. Ryżki o długości 999 m”

Dofinansowanie Funduszu : 685 696,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 371 393,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców osiedla oraz użytkowników przedmiotowych dróg która przebiega przez tereny intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej.

Inwestycja polegała będzie na poszerzeniu jezdni do 5,50 m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i poboczny gruntowych, wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szer. 1,50 m w przeważającej części przy granicy pasa drogowego, zjazdów indywidualnych - ulicznych z betonowej kostki brukowej szerokości zmiennej 3,00 m – 5,40 m, zjazdu publicznego oraz 3 skrzyżowań wyniesionych w/w dróg. W ramach przebudowy dróg zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,50m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i poboczny gruntowych, wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szer. 1,50m w przeważającej części przy granicy pasa drogowego, zjazdów indywidualnych - ulicznych z betonowej kostki brukowej szerokości zmiennej 3,00m – 5,40m, zjazdu publicznego oraz 3 skrzyżowań wyniesionych w/w dróg. Długość proj. odcinka - 999,00 mb

Zestawienie powierzchni:

 • powierzchnia projektowanej nawierzchni asfaltowej - 4473,0 m2
 • powierzchnia projektowanego chodnika - 1210,0 m2
 • powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki - 977,0 m2
 • powierzchnia projektowanego zjazdu asfaltowego - 46,0 m2
 • powierzchnia proj. skrzyżowań wyniesionych - 1132,0 m2
 • powierzchnia krawężników i obrzeży - 259,7 m2
 • powierzchnia zabudowy - 8 097,7 m2
 • powierzchnia projektowanej zieleni - 4049,0 m2

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 999,00mb w m. Ryżki.

Zaprojektowano przebudowę następujących dróg gminnych tworzących jeden ciąg komunikacyjny:

 • droga gminna nr 102757L od km 0+108,65 do km 0+702,95 L=594,30mb
 • droga gminna nr 102758L od km 0+000,00 do km 0+120,60 L=120,60mb
 • droga gminna nr 102759L od km 0+000,00 do km 0+284,10 L=284,10mb.

W ramach przebudowy dróg zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,50m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i poboczny gruntowych, wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szer. 1,50m w przeważającej części przy granicy pasa drogowego, zjazdów indywidualnych - ulicznych z betonowej kostki brukowej szerokości zmiennej 3,00m – 5,40m, zjazdu publicznego oraz 3 skrzyżowań wyniesionych w/w dróg.

Materiały użyte do przebudowy drogi będą posiadać odpowiednie atesty zgodne Polskimi Normami Budowlanymi. Przy urządzeniach i instalacjach podziemnych, występujących w pasie drogowym, roboty ziemne będą wykonane ręcznie.

Droga pełnić będzie bardzo ważną funkcję z uwagi na połączenie z drogą wojewódzką, która stanowi dojazd do regionalnych i krajowych centrów gospodarczych.

Utworzony ciąg komunikacyjny wpłynie z pewnością na poprawę warunków drogowych. Droga ma istotne znaczenie zarówno dla rozwoju lokalnego mieszkalnictwa, jak też dla dopiero rozwijających się firm na terenie objętym oddziaływaniem inwestycji. W przyszłości poruszanie się po drodze umożliwi uruchomienie transportu zbiorowego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Czerśli, czy mieszkańców do Centrum Integracji Kultury w Ryżkach z OSP.W Ryżkach i Czerśli zlokalizowane są ważne dla okolicznych mieszkańców dwa duże podmioty gospodarcze, a mianowicie PUH„MELKAN”/działalność wodociągowo-kanalizacyjna/, NIPLEX Sp. z o.o./ produkcja bielizny/.

Przy drodze objętej przebudową zlokalizowany jest również Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach dla 110 podopiecznych usytuowany w zabytkowym zespole parkowo – dworskim, stanowiący istotne miejsce pracy dla lokalnej społeczności. Dobra dostępność do zakładów pracy czy obiektów OSP jest istotna głównie ze względu na dwa aspekty – pierwszy to znaczenie OSP w systemie ochrony ludności i ratownictwa, - drugie aspekt niezwykle ważny to znaczenie kulturowe i społeczne, szczególnie ważne dla miejscowości wiejskich.

Bardzo zły stan techniczny drogi będącej jednym z głównych traktów komunikacyjno – transportowym dla danego obszaru nie daje szansy okolicznym mieszkańcom na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów i powstanie nowych miejsc pracy. Miejsce, w którym żyją może stać się zbyt mało atrakcyjne dla turystów i odwiedzających gminę.

 


 

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: „Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej Nr 102344 L na odc. Gręzówka – Biardy o dł. 3587 m”

Dofinansowanie Funduszu : 1 796 478,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 592 957, zł

Przedmiotowy ciąg drogowy stanowią jeden z najważniejszy ciągów drogowych Gminy Łuków, łączący dwie drogi gminne Nr 102344 L Dąbie – Klimki-Gręzówka – Biardy odc. Gręzówka - Biardy z drogami krajowymi Nr 76 i 63. Trasa drogi biegnąć będzie częściowo po istniejącej drodze o nawierzchni asfaltowej, a w części dotyczącej skrzyżowania będzie miała nowy przebieg. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa jednorodzinna, tereny usługowo - produkcyjne i tereny kopalnin. Ciąg drogowy częściowo położony jest na obszarze NATURA 2000, czyniąc z niego teren rekreacyjny o dużym zainteresowaniu wśród potencjalnych turystów i inwestorów. Budowa drogi przyczyni się do lepszego powiązania dróg gminnych z drogami wyższej kategorii. W związku z regularnie rosnącym natężeniem ruchu drogowego istotnym staje się ulepszenie sieci dróg gminnych o zmodernizowane ciągi drogowe, umożliwiające odciążanie zatłoczonych miast. Planowany do rozbudowy odcinek drogi o dł. 3587 m rozpoczyna się na przed skrzyżowaniem z drogą gminną Nr 102351 L w m. Gręzówka, a kończy przed skrzyżowaniem w m. Biardy. Budowa ciągu drogowego przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększy trwałość nawierzchni. Ciąg drogowy przeznaczony do rozbudowy obecnie posiada nawierzchnię bitumiczną o szer. 5 m.

W ramach budowy planuje się wykonanie poszerzenia nawierzchni do szerokości 6,0 m. Parametry drogi po rozbudowie:

 • klasa techniczna drogi – L,
 • kategoria ruchu – KR2,
 • prędkość projektowa 50km/h,
 • jezdna – asfaltowa szer. 6m przekrój daszkowy 2%,
 • pobocza - gruntowe ulepszone kruszywem szer. 0,75m
 • chodnik z kostki brukowej - 215,8 m

Przedmiotowy ciąg drogowy przebiega w całości przez obszar wiejski gminy Łuków i stanowi część najważniejszego ciągu komunikacyjnego Gminy Łuków - drogi gminnej 102344L Dąbie-Klimki-Gręzówka-Biardy, łączącej dwie drogi krajowe: Nr 76 Stoczek Łuk.-Łuków i nr 63 Siedlce – Łuków .

Droga obsługiwać będzie ruch lokalny jak i ponadlokalny, służąc jako obwodnica Miasta Łuków.

Budowa drogi przyczyni się do lepszego powiązania dróg gminnych z drogami wyższej kategorii. W związku z regularnie rosnącym natężeniem ruchu drogowego istotnym staje się ulepszenie sieci dróg gminnych o zmodernizowane ciągi drogowe, umożliwiające odciążanie zatłoczonych miast. Pomimo, iż budowa będzie realizowana na terenie Gminy Łuków to przewidywane oddziaływanie wpływać będzie na całą sieć drogową powiatu łukowskiego i województwa. Zwiększy to spójność, funkcjonalność i efektywność sieci drogowej na obszarze województwa lubelskiego.

Gmina przez długi czas podejmowała działania związane ze stworzeniem ciągu komunikacyjnego o długości ponad 11 km. Inwestycja stanowi kontynuację zadania realizowanego w 2018 r. w ramach "Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej", w ramach której powstaje odcinek drogi o długości 3777 m. W roku 2010 Gmina Łuków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 wykonała zadanie Przebudowa drogi gminnej 102344L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy”. Inwestycja stanowi również kontynuację wykonanej w roku 2004 „Przebudowy drogi gminnej Dąbie–Klimki–Gręzówka-Biardy, odcinek Gręzówka-Biardy od km 0+000 do km 0+605 zlokalizowanej na działce 320 we wsi Gręzówka”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. W latach 2013-2015 przedmiotowy odcinek drogi objęty wnioskiem był modernizowany ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego. W ubiegłym roku droga została wyremontowana w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych na odc. 1660 m.

Budowa drogi przyczyni się do lepszego powiązania dróg gminnych z drogami wyższej kategorii. Droga znacząco polepszy połączenie :

 • z drogą krajową nr 76 Stoczek Łukowski – Łuków
 • z drogą gminną nr 102344 L Dąbie-Klimki-Gręzówka -Biardy
 • z drogą gminną nr 102348 L Klimki
 • z drogą gminną nr 102351 L Gręzówka
 • z drogą krajową nr 63 Siedlce – Łuków

Efektem społeczno-gospodarczym zadania jest rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie właściwych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw dzięki zwiększonej dostępności terenów pod inwestycje i związany z tym wzrost dochodów społeczności lokalnej. Zadanie wykazuje duży wpływ na wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, poprzez poprawę jakości życia mieszkańców Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego, powiatu łukowskiego, gminy Łuków, w miejscowościach Gręzówka i Biardy i w terenie pomiędzy tymi miejscowościami. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans, gdyż stworzenie odpowiednich warunków do komunikacji wyrównuje szanse w dostępie do rynku pracy dla mężczyzn i kobiet, a także pozwala na bezproblemowe dotarcie służb ratowniczo-medycznych do osób niedołężnych i niepełnosprawnych, co ma pozytywny wpływ na zagadnienia równości szans. Plan sytuacyjny pokazuje lokalizację projektowanej drogi w stosunku do innych szlaków komunikacyjnych. Z gospodarczego punktu widzenia ważne jest, że zbiega się tu 6 kierunków dróg krajowych o znaczeniu regionalnym i 5 linii kolejowych. Szczególne znaczenie ma linia kolejowa pomiędzy Warszawą a Terespolem należąca do magistrali kolejowej Lizbona - Władywostok. Poprawa jakości życia mieszkańców to przede wszystkim bezpieczny dojazd do ośrodków miejskich, szkół, zakładów pracy. Dzięki wybudowaniu drogi poprawi się mobilność i warunki podróżowania, skrócony zostanie między innymi dojazd młodzieży z Biard do Zespołu Szkół w Gręzówce.

 

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków