mapa strony   |
SmodCMS

 

Wizyta przedstawicieli Gminy Łuków w Gminie Kisielice

Odnawialne źródła energii, do których należą m. in. energia wody, słońca, wiatru, energia pozyskiwana z biomasy, od wielu już lat są poważną alternatywą nieodnawialnych źródeł energii takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy gaz ziemny. Zainteresowanie tematem ich wdrażania jest koniecznością powodowaną deficytem tych drugich. Zainteresowanych kwestią jest wiele polskich samorządów. Tak dzieje się również w Gminie Łuków. Żeby jednak odnawialne źródła energii przynosiły spodziewane korzyści, nie wpływając przy tym ujemnie na środowisko naturalne i życie mieszkańców, potrzebna jest szczegółowa o nich wiedza i szereg działań przygotowujących do ich wdrożenia w życie.

Władze Gminy Łuków stawiają na wykorzystanie na swoim terenie energii wiatrowej. Niemal od pierwszych miesięcy sprawowania władzy przez Wójta Gminy – Mariusza Osiaka, temat uruchomienia farm wiatrowych w gminie, jest dla niego jednym z ważnych tematów.

Po szczegółowej analizie potencjału Gminy i jej naturalnych warunków, jestem przekonany, że to właśnie elektrownie wiatrowe są dla nas bardzo dobrą formą wykorzystania alternatywnych źródeł energii – mówi Wójt – Mariusz Osiak. Zanim jednak zapadną w tej kwestii ostateczne decyzje na szczeblu Rady Gminy, dołożę wszelkich starań, żeby zarówno Rada Gminy, jak również sołtysi – liderzy w małych lokalnych środowiskach, mogli najlepiej jak to możliwe zapoznać się z tematem. Będziemy również organizowali spotkania mieszkańców z firmami zajmującymi się kwestią odnawialnych źródeł energii – kończy Wójt.

Jednym z działań mających na celu poznanie tematu elektrowni wiatrowych niejako u źródeł, była wizyta studyjna w dniu 27 marca przedstawicieli Gminy Łuków w Gminie Kisielice – jednej z pierwszych w Polsce gmin, które uruchomiły na swoim terenie farmy wiatrowe. Rada Gminy, sołtysi i kilkoro pracowników Urzędu Gminy spotkali się z burmistrzem – Tomaszem Koprowiakiem oraz przedstawicielami firm zajmujących się wdrażaniem energii odnawialnych – Juwi, Windmatik, Windprojekt, którzy szczegółowo poinformowali o przedsięwzięciu od jego początków do chwili obecnej oraz odpowiedzieli na pytania i wątpliwości reprezentantów Gminy Łuków.

Burmistrz wyjaśnił, że pomysł uruchomienia farm wiatrowych w Kisielicach sięga 1998 roku, kiedy to Gmina poszukiwała dodatkowych źródeł dochodu do swojego budżetu. Argumentami na rzecz wdrożenia pomysłu była duża siła wiatru wiejącego na tym terenie oraz nawiązanie do przedwojennej tradycji wiatraków. Obecnie w gminie działają dwie farmy wiatrowe uruchomione w 2007 r., przynoszące budżetowi gminnemu wpływy z podatków rocznie w wysokości 2 mln zł. Burmistrz podkreślał, że ogromnie ważną sprawą jest przygotowanie do przedsięwzięcia mieszkańców. W Kisielicach rozpoczęło się to w 2001 r. od szerokiej i rzetelnej informacji skierowanej do mieszkańców. Akcja informacyjna zakończyła się powodzeniem, czego potwierdzeniem są, nie tylko działające elektrownie, ale również wyniki badań ankietowych mieszkańców dotyczące ich akceptacji. Badania przeprowadzone były w kilka lat od uruchomienia elektrowni i wykazały, że zdecydowana większość mieszkańców (85 – 90 %) ma stosunek pozytywny do elektrowni.

Po części teoretycznej, przedstawiciele Gminy Łuków udali się na tereny wspomnianych dwóch farm, gdzie mieli okazję nie tylko zobaczyć elektrownie, zwane popularnie wiatrakami, ale również zobaczyć, jak pracują oraz porozmawiać z mieszkającymi w ich pobliżu ludźmi.

Wrażenia z wizyty studyjnej jej uczestników są pozytywne i pozwoliły już na sformułowanie pierwszych opinii o tym przedsięwzięciu. Poniżej przytaczamy wypowiedzi przedstawicieli Rady Gminy i sołtysów. Jako pierwszy wypowiedział się Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Federczyk: Cieszę się, że doszedł do skutku wyjazd do Kisielic, gdzie wszyscy mogliśmy zobaczyć farmy wiatrowe, mogliśmy „dotknąć” wiatraków, posłuchać, jak pracują, zapoznać się z opiniami ludzi mieszkających w najbliższym sąsiedztwie tych urządzeń. Ważne były rozmowy z burmistrzem Kisielic, który opowiedział o historii wiatraków na swoim terenie, wyjaśniał zasady ich pracy oraz odpowiadał na nasze pytania i wątpliwości dotyczące ich funkcjonowania. Dla mnie był to bardzo pouczający wyjazd, który wiele wyjaśnił. Uważam, że powinniśmy, jako radni gminni, zgodzić się na wyodrębnienie w naszym planie zagospodarowania przestrzennego miejsc pod tego typu działalność, a tym samym uważam, że powinniśmy godzić się na powstawanie wiatraków na naszym terenie, oczywiście przy zachowaniu wszelkich norm i zasad, a przede wszystkim szeroko i rzetelnie informując o wszystkim mieszkańców.

Radny Bogdan Goławski powiedział, że najważniejsze dla niego było zobaczenie „na własne oczy” elektrowni wiatrowej. To doświadczenie przekonało go, że elektrownia nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia, zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Ważne jednak jest, żeby zachować strefę bezpieczeństwa dla zabudowań mieszkalnych. Mogliśmy bezpośrednio przekonać się, że środowisko naturalne funkcjonuje niezakłóconym rytmem – zwierzęta i ptaki żyją w pobliżu elektrowni – dodaje radny. Jeszcze jednym ważnym argumentem na rzecz uruchomienia farm wiatrowych w Gminie Łuków są, według B. Goławskiego, wysokie wpływy z podatków do budżetu Gminy.

Podobnie pozytywnie na temat wyjazdu wypowiadają się sołtysi – Wacław Śledź – sołtys miejscowości Wólka Świątkowa i Piotr Świerczewski – sołtys miejscowości Podgaj. Wacław Śledź mówi, że wyjazd był potrzebny, ponieważ dostarczył wiedzy, która pozwoli podjąć właściwe decyzje w kwestii planowania podobnych przedsięwzięć w Gminie Łuków oraz pokazał korzyści z nich płynące. Piotr Świerczewski również widzi korzyści z funkcjonowania wiatraków, podkreśla jednak konieczność konsultacji społecznych. Według niego ważne jest właściwe wybranie lokalizacji elektrowni i rozważenie, czy planowane tereny nie będą w przyszłości potrzebne pod zabudowę mieszkaniową.

W Gminie Łuków w chwili obecnej trwają prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego mające na celu wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych. Propozycje zawarte w Studium będą szeroko konsultowane z mieszkańcami Gminy. Kolejnym krokiem będzie wyodrębnienie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miejsc pod działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2012-03-28 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów