mapa strony   |
SmodCMS

 

„Uczeń na wsi" — pomoc w wykształceniu osób niepełnosprawnych

INFORMACJA


W związku z przystąpieniem Gminy Łuków do realizacji programu „Uczeń na wsi" — pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie będzie realizatorem tego programu.

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki składa się do dnia 30 września 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie.

Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Świderska 12, pokoje nr 12, 13, 14, 18

Celem programu będzie wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, mieszających na terenie:

 • gminy wiejskiej lub
 • obszaru wiejskiego w gminie wiejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tyś. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu będzie mogła ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

Uwaga!
W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 roku życiu uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

 1. w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PERON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
 2. posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ucznia,
 • oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr l do formularza wniosku o dofinansowanie,
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
 • kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego ucznia,
 • kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

Procedury realizacji oraz załączniki - Uczeń na wsi - kliknij

Opublikowano dnia: 2009-08-28 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2009-09-08
| Wróć do listy artykułów