mapa strony   |
SmodCMS

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie - konkurs

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie rozpoczyna procedurę opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Łuków na rok 2019. W związku z powyższym ogłasza konkurs wniosków na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Łuków.

Składane wnioski powinny dotyczyć niżej wymienionych działań:

 • zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do programów profilaktycznych,
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami,
 • prowadzenie profilaktyki edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
 • promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości, abstynencji,
 • wsparcie terapeutyczne dla członków rodzin osób uzależnionych oraz uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych,
 • wsparcie terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą,
 • prowadzenie działań w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 • organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy,
 • prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych. Lista rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.ore.edu.pl,
 • prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej;

Zapraszamy do składania ofert/wniosków dotyczących powyższych problemów.

Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia jest złożenie wniosku na realizację zadania według załączonego wzoru wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Łukowie pokój nr 17 A lub na stronie www.lukow.ug.gov.pl

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łuków ul. Świderska 12, pok. Nr 17 A w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie do 05 listopada 2018 r.

Informację o rozstrzygnięciu konkursu wnioskodawcy otrzymają po uchwaleniu przez Radę Gminy Łuków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łuków na 2019 rok.

Przewodnicząca Komisji
/-/
Anna Janaszek

Do pobrania:

 

Opublikowano dnia: 2018-10-17 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2018-12-17
| Wróć do listy artykułów