mapa strony   |
SmodCMS

 

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Gmina Łuków

 

Na podstawie 19 ust. 1 pkt 4 i art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Łuków - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Łuków.

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach 01 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku. Ilość rachmistrzów terenowych dla obszaru gminy Łuków – 8.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią;
  2. zamieszkiwać na terenie gminy Łuków;
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego – zał. nr 1;
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;
  3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe – zał. nr 2;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 3.

Wzory załączników do pobrania w wersji elektronicznej załączone do informacji o naborze lub dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Łuków, pokój nr 26 - I piętro.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Łuków tj. poniedziałek - piątek godz. 7.30 – 15.30, w zamkniętej kopercie z napisem„Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.” w terminie do dnia 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Łuków.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków, Sekretariat, pokój nr 26 (I piętro).

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Beata Zbucka, tel. 25 798 24 39 wew. 131

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty

Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać umiejętności sprawnego posługiwania się takimi urządzeniami.

Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym. Szkolenie będzie odbywało się w formie e/learningu. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu. Termin szkolenia 3.08.2020 r. – 11.09.2020 r.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r..

Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem rachmistrza spisowego.

Wójt Gminy Łuków
Gminny Komisarz spisowy
/-/ mgr Mariusz Osiak

Do pobrania:

 1. Powyższa informacja - dokument PDF
 2. Zał. nr 1 - Kwestionariusz zgłoszeniowy dla kandydata na rachmistrza terenowego - dokument MS Word / dokument PDF;
 3. Zał. Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności - dokument MS Word / dokument PDF;
 4. Zał. Nr 3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych - dokument MS Word / dokument PDF;

 

Opublikowano dnia: 2020-06-15 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
Ostatnio edytowane dnia: 2020-06-15
| Wróć do listy artykułów