mapa strony   |
SmodCMS

 

Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gmina Łuków - grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Łuków do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uwaga !

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik nr 8 do Programu

Asystentom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy -zlecenia.
 • Środki ochrony osobistej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z pożn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 20 października 2021 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, pokój nr 14, 17, 17A. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 25 798 21 59, wew. 114, 151, 152.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Załączniki:

 

 

Opublikowano dnia: 2021-10-14 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2021-10-18
| Wróć do listy artykułów