mapa strony   |
SmodCMS

 

Informacja w sprawie jednorazowego dodatku węglowego 3000 zł.

Gmina Łuków

Wójt Gminy Łuków informuje, że w dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
wniosek - kliknij

Druki wniosków – po opublikowaniu rozporządzenia – będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie.

Wnioski można będzie składać:

  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie (adres skrytki: /gops_lukow/SkrytkaESP) (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  • tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie, przy ul. Świderskiej 12 , 21-400 Łuków , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwaga !!!

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie w w godzinach 07.30- 15.30 pod numerem 25 798 21 59 lub 25 798 59 76

USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym
-- KLIKNIJ --

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego
-- KLIKNIJ --

 

 

Opublikowano dnia: 2022-08-16 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2022-08-17
| Wróć do listy artykułów