mapa strony   |
SmodCMS

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W dniu 19.09.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Przedmiotowa ustawa reguluje zasady i tryb:

  1. ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych dalej „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”, ustalania limitu średniej ceny wytwarzania ciepła, od której może być przyznawana rekompensata, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwość podmiotów w tych sprawach;
  2. przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla gospodarstw domowych”, oraz właściwość organów w tych sprawach;
  3. przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych”, oraz właściwość organów w tych sprawach.

Obsługę wniosków realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie.

W celu usprawnienia pracy i obsługi wnioskodawców, przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski – zwracamy się z prośbą o samodzielne wypełnienie wniosku.

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można będzie składać:

  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  • tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie, przy ul. Świderskiej 12 , 21-400 Łuków , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwaga !!!

Wniosek o przyznanie dodatku można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Po tym okresie złożone wnioski pozostaną bez rozpatrzenia

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie w godzinach 07.30- 15.30 pod numerem 25 798 21 59 lub 25 798 59 76

Do pobrania:

 

Opublikowano dnia: 2022-09-22 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów