mapa strony   |
SmodCMS

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw.: podmiotów wrażliwych.

Dla kogo dodatek?

Uprawnionymi podmiotami są m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy).

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności statutowej. Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.

Ile wynosi dodatek dla podmiotów wrażliwych?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021(wybrane dwa lata). Wysokość dodatku oblicza się zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Do wniosku załącza się dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu wrażliwego.

Do kiedy należy składać wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP,
  • w Urzędzie Gminy Łuków, ul. Świderska 2, 21-400 Łuków.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z przepisami i wzorem wniosku.

Wzór wniosku oraz inne dokumenty i informacje na temat dodatku można pobrać poniżej

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o wypłatę dotatku - (MS Word)
  2. Instruktaż  jak wypełnić wniosek podmioty wrazliwe  - (MS Word)
  3. Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego - (MS Excel)
  4. Wersja edytowalna Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego 1210  - (MS Excel)
  5. Dodatek dla podmiotów wrażliwych – prezentacja PDF

 

Opublikowano dnia: 2022-10-18 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów