mapa strony   |
SmodCMS

 

Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Link do dokumentu w formacie pdf

 

GminnyOśrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Łuków do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników :

1)     dzieci do 16 roku życia posiadającym  orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2)     osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi  z orzeczeniami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychalbo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Asystentom oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy - zlecenia.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 

1)     osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK,  fizjoterapeuta;

lub

2)     osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

lub

3)     osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

  

 

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 901), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie,  finansowane z innych źródeł. 

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik nr 7 do Programu

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 08 września 2023r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, pokój nr 14, 17, 17A. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 25 798 21 59, wew. 114, 151, 152.

 

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 15 września 2023 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 06 października 2023 r.

3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Załączniki:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/asystent-edycja-2024/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2024.html

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Opublikowano dnia: 2023-08-23 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS, Ogłoszenia
Ostatnio edytowane dnia: 2023-08-23
| Wróć do listy artykułów