mapa strony   |
SmodCMS

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023 WÓJTA GMINY ŁUKÓW

 

 

Zarządzenie z załącznikami w formacie pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023 WÓJTA GMINY ŁUKÓW

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

 


   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie uchwały Nr XLVIII/253/10 Rady Gminy Łuków z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 4 poz. 77 z dnia 17 stycznia 2011 roku), zarządza się co następuje:
  

§ 1. Przedkłada się do konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
  

§ 2. Wszelkie opinie, propozycje i uwagi do projektu programu współpracy o którym mowa w § 1 należy zgłaszać do dnia 18 września 2023 roku.
- listownie na adres: Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków z dopiskiem: „Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”;
- faksem na numer: 25 798 24 39;
- elektronicznie na adres: sekretariat@lukow.ug.gov.pl.
  

§ 3. Zebranie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego ustalam na dzień 21 września 2023 roku, godz. 14:00 w sali konferencyjnej (pok. 29) Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.
  

§ 4. Zarządzenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łuków oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łuków.
   

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łuków

mgr Mariusz Osiak


 

Opublikowano dnia: 2023-09-06 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Zarządzeni rozporządzenia
Ostatnio edytowane dnia: 2023-09-06
| Wróć do listy artykułów