mapa strony   |
SmodCMS

 

Zarządzenie Nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Łuków z dnia 15 marca 2024 r.

 

Zarządzenie Nr  0050.12.2024

Wójta Gminy Łuków

z dnia 15 marca 2024 r.

 

 

w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert

na realizację zadań pożytku publicznego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 18 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Zarządzeniem Nr  0050.6.2023 Wójta Gminy Łuków z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

– zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łuków w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w części dotyczącej zadania nr 1 pod nazwą  - Rajd rowerowy „Jodły szumią o bohaterach”, z powodu niezłożenia żadnej oferty na realizację tego zadania.

 

§ 2.

Informację o unieważnieniu konkursu w części podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Gminy Łuków,
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łuków.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Opublikowano dnia: 2024-03-15 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów