mapa strony   |
SmodCMS

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku


Wójt Gminy Łuków


na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
I. Rodzaj wspieranych zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
 1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej i udział we współzawodnictwie sportowym – 95.000 zł
 2. Szkolenie sportowe w dyscyplinach indywidualnych (zapasy, karate, tenis, lekkoatletyka) i udział we współzawodnictwie sportowym – 12.000 zł
 3. Szkolenie sportowe młodzieży w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 6.200 zł
 4. Organizacja życia sportowego uczniów oraz udział w współzawodnictwie sportowym - 42.000 zł
 5. Organizacja imprez i zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego - 4.800 zł
Ogółem wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań wynosi 160.000 zł.
Ostateczna wysokość środków budżetowych ustalona będzie przez Radę Gminy Łuków w uchwale budżetowej na rok 2010.
 
II. Zasady przyznawania dotacji:
 1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Zlecanie zadań wymienionych w rozdziale I będzie miało formę wspierania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie lub kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.
 4. Dotacje na realizację zadań otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 7. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent nie będzie związany złożoną ofertą.
 8. W ramach jednego zadania dotacje może uzyskać więcej niż jeden wnioskodawca.
 
III. Terminy i warunki realizacji zadań:
 1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2010. Terminy realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w zawartej umowie pomiędzy oferentem, a Gminą Łuków.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Łuków.
 
IV. Termin składania ofert:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście do kancelarii Urzędu Gminy Łuków (pok. 27) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków w terminie do 18.01.2010 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Łuków).
 2. Na kopercie należy umieścić pieczęć oferenta oraz opis:  „Konkurs na dotację w roku 2010 - zadanie nr …. „ ……………………”. (rodzaj zadania)
 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonymw Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207).
 4. Do oferty należy załączyć:
  1.  Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
  2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2008. W przypadku organizacji utworzonych w 2009 roku za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
  3. Umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 formularza oferty).
  4. Aktualny statut oferenta.
 5. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
 6. W przypadku składania przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się złożenie jednego kompletu załączników ze wskazaniem , przy której ofercie się znajduje.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2010 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy Łuków,
 2. Przy rozpatrywaniu ofert ocenie poddawane są następujące elementy:
  1. możliwość realizacji zadania przez oferenta,
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania , w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. uwzględnia się wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 3. Oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Łuków w terminie do 14 dni od daty zakończenia naboru ofert.
 4. Ocena formalna polega na ocenie ważności , kompletności i poprawności oferty.
  Oferta spełnia następujące wymogi formalne jeżeli:
  1. jest złożona przez uprawnionego oferenta,
  2. koperta z ofertą i wymaganymi załącznikami została zaklejona i opisana zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale IV pkt. 1 i 2,
  3. została złożona w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu,
  4. złożona jest na właściwym formularzu,
  5. jest opatrzona datą, pieczęcią oraz posiada podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
  6. jest kompletna (posiada wszystkie wymagane załączniki wymienione w rozdziale V pkt. 4).
 5. Przy ocenie merytorycznej ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. merytoryczną wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu - max 20 pkt.,
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta - max 20 pkt.,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - max 40 pkt.,
  4. dotychczasową współpracę z samorządem – max 10 pkt.,
  5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – max 10 pkt..
 6. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Łuków w formie zarządzenia, po wcześniejszym zapoznaniu się z opinią komisji   konkursowej,
 7. Do zarządzenia nie stosuje się trybu odwołania.

VI. Zrealizowane w roku 2009 i 2008 przez Gminę Łuków zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym: 

 
Zadanie
 
2008
2009
Ilość udzielonych dotacji
Kwota dotacji
 
Ilość udzielonych dotacji
Kwota dotacji
Prowadzenie sekcji piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych w ramach BZPN
7
84.000
7
85.000
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział we współzawodnictwie sportowym
1
2.000
1
2.100
Szkolenie sportowe młodzieży w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym
1
1.500
1
2.100
Organizacja życia sportowego uczniów oraz udział w imprezach i zawodach sportowych
12
40.000
11
38.862
Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Łuków
1
4.500
1
4.390
Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych
1
3.000
-
-
Organizacja obozu sportowego dla młodzieży
-
-
1
5.000
Prowadzenie sekcji tenisa ziemnego
-
-
1
2.000
Razem
23
134.965
23
139.452

 
VII. Postanowienia końcowe
 1. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 025 7982439 lub w pokoju Nr 15 w Urzędzie Gminy Łuków.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łuków oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łuków www.lukow.ug.gov.pl/bip
 
Łuków, dnia 17 grudnia 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI:
Opublikowano dnia: 2009-12-17 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2009-12-17
| Wróć do listy artykułów