mapa strony   |
SmodCMS

 

Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Oświatowym

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie ogłasza
 otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Zespole Oświatowym, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 1. Stanowisko pracy: referent
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie i nieposzlakowana opinia,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  4. co najmniej 12 miesięczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
  5. wykształcenie wyższe licencjackie prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub zaświadczenie z uczelni o realizacji studiów w w/w zakresie,
  6. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz przepisów Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty,
  7. umiejętność redagowania pism urzędowych w zakresie oświaty oraz obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, System Informacji Oświatowej, przeglądarki internetowe, poczta elektroniczna.
 3.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. prawo jazdy kategorii B
 4. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1. prowadzenie ewidencji pism zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
  2. pisanie pism na komputerze, protokołowanie zebrań,
  3. koordynowanie spraw związanych z dowożeniem uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół,
  4. wysyłanie poczty, ewidencja znaczków pocztowych,
  5. ewidencja wykorzystania artykułów kancelaryjnych, świadczeń i czasu pracy przez pracowników,
  6. przekazywanie bieżących informacji do szkół telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej,
  7. umiejętność obsługi komputera, faxu, kopiarki, skanera i projektora multimedialnego,
  8. prowadzenie archiwum zakładowego,
  9. przygotowywanie dokumentacji konkursowej na dyrektorów placówek oświatowych oraz na potrzeby komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
  10. praca przy rozliczaniu inwentaryzacji,
  11. pomoc przy weryfikacji arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
  12. weryfikacja sprawozdawczości GUS i MEN,
  13. prowadzenie spraw z zakresu prawa zamówień publicznych,
  14. prowadzenie dokumentacji dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Łuków,
  3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  4. oświadczenie o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminny Zespół Oświatowy, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta” do dnia 22 lutego 2010 r. (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów).


  Bogdan Wiącek
  Dyrektor
  Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie

  Łuków, 9 lutego 2010 r.

  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  plik RTF 22 kB - kliknij

Opublikowano dnia: 2010-02-10 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
Ostatnio edytowane dnia: 2010-02-10
| Wróć do listy artykułów